آدرس لینک کلاس های مجازی دبیرستان دخترانه دانشگاه بوعلی

اتاق 101

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k101

اتاق 102

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k102

اتاق 103

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k103

اتاق 104

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k104

اتاق 201

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k201

اتاق 202

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k202

اتاق 203

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k203

اتاق 301

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k301

اتاق 302

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k302

اتاق 303

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k303

اتاق304

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k304

اتاق مشترک پایه دهم

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k106

اتاق مشترک پایه یازدهم

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k204

اتاق مشترک پایه دوازدهم

https://www.skyroom.online/ch/d58237203/k305

;