بازدید علمی دانش آموزان از آرامگاه بوعلی سینا

بازدید علمی دانش آموزان از آرامگاه بوعلی سینا در تاریخ 6 اردیبهشت 1401

;