حضور وزیر محترم علوم وتحقیقات

حضور وزیر محترم علوم وتحقیقات در جمع دبیران و دانش آموزان

دبیرستان دخترانه دانشگاه بوعلی سینا در سالتحصیلی 1400-1399

;