✍✍✍

وظایف دانش آموزان در روزهای امتحان


اگر زمان امتحانات وقت زیادی برای مطالعه ندارید ویا دیر اقدام کرده اید باید محدودیت ها را در نظر بگیرید و وقت کافی برای امتحانات با کم کردن تفریحات اضافه، مثل تماشای تلویزیون ویا بازیهای کامپیوتری ، ایجاد کنید.
همه چیز را برای شب امتحانات نگذارید ، شب امتحان برای مرور دانسته های گذشته است نه برای یادگیری مطلب جدید.

;