بازدید علمی  دانش آموزان از کیت استخوان شناسی پژوهشسرای پروفسورحسابی

بازدید علمی  دانش آموزان از کیت استخوان شناسی پژوهشسرای

پروفسورحسابی در تاریخ های 20 و21 آبان ماه ۱۴۰۰

;