کسب رتبه  اول کشوری در مسابقات نقاله خوانی

کسب رتبه  اول کشوری در مسابقات نقاله خوانی توسط دانش آموز

خانم مهدیه بختیاری راتبریک عرض می نماییم.

;