برگزاری اولین جلسه شورای دبیران

برگزاری اولین جلسه شورای دبیران ،روز پنجشنبه  بعد از ظهر مورخ  1400/6/1

با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در حیاط آموزشگاه 

 

;