کاربر میهمان خوش آمدید  |  ورود به پنل کاربری  | 
        امروز : 02 اسفند 1398
 
خوش آمدید

حضرت محمد (ص)

مهر خداوندی از آن کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش در گذرد و برای او دعا کند تا رابطه اش با خدا برقرار باشد

سخنی از بهشت
اخبار کوتاه

اولیا محترم و دانش آموزان می توانند با وارد نمودن کد دانش آموزی و رمز عبور در جریان امور تحصیلی قرار گیرند.

آمار بازدید
خلاصه آمار بازدید


تعداد کاربر آنلاین :  7 نفر
تعداد بازدید :  153906 نفر
برنامه هفتگی

لیست برنامه هفتگی کلاس 101 سالتحصیلی 95-96

 

    ساعات درسی

ایام هفته

دو ساعت اول

7:45  الی 9:15

دو ساعت دوم

9:30 الی 10:55

دو ساعت سوم

11:15  الی 12:30

تک زنگ

13 الی 13:45

تک زنگ

13:45 ال 14:30

شنبه

فیزیک

ریاضی

زبان خارجه

______

_______

یکشنبه

نگارش

شیمی

زیست

_________

_________

دوشنبه

سوادرسانه ای

فارسی 1

ریاضی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

سه شنبه

عربی

جغرافیا

ورزش

زبان خارجه

آمادگی دفاعی

چهارشنبه

دینی

فیزیک

زیست-فیزیک

زیست

زیست

پنج شنبه

علوم آزمایشگاهی

شیمی

ریاضی

_______

_________

 
 
لیست برنامه هفتگی کلاس 102 سالتحصیلی 95-96
 

ساعات درسی

ایام هفته

دو ساعت اول

7:45  الی 9:15

دو ساعت دوم

9:30 الی 10:55

دو ساعت سوم

11:15  الی 12:30

تک زنگ

13 الی 13:45

تک زنگ

13:45 ال 14:30

شنبه

عربی

فیزیک

نگارش

 

 

یکشنبه

ریاضی

زیست

شیمی

 

 

دوشنبه

دینی

ریاضی

فارسی1

سواد رسانه ای

سواد رسانه ای

سه شنبه

ورزش

زبان خارجه-آمادگی

جغرافیا

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

چهارشنبه

فیزیک

زیست

فیزیک-زیست

علوم آزمایشگاهی

علوم آزمایشگاهی

پنج شنبه

ریاضی

زبان خارجه

شیمی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

 
 
 
 لیست برنامه هفتگی کلاس103 سالتحصیلی 96-95
 

ساعات درسی

ایام هفته

دو ساعت اول

7:45  الی 9:15

دو ساعت دوم

9:30 الی 10:55

دو ساعت سوم

11:15  الی 12:30

تک زنگ

13 الی 13:45

تک زنگ

13:45 ال 14:30

شنبه

علوم و فنون ادبی

منطق

اقتصاد

 

 

یکشنبه

ریاضی

جامعه شناسی

علوم و فنون ادبی

 

 

دوشنبه

تاریخ

تاریخ

سواد رسانه ای

دینی

دینی

سه شنبه

جغرافیا

ورزش

عربی

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

چهارشنبه

ریاضی

دینی

زبان خارجه

آمادگی دفاعی

آمادگی دفاعی

پنج شنبه

زبان خارجه

نگارش

زبان فارسی

 

 

 
 
 لیست برنامه هفتگی کلاس301 سالتحصیلی 96-95
 

ساعات درسی

ایام هفته

دو ساعت اول

7:45  الی 9:15

دو ساعت دوم

9:30 الی 10:55

دو ساعت سوم

11:15  الی 12:30

تک زنگ

13 الی 13:45

تک زنگ

13:45 ال 14:30

شنبه

شیمی

عربی

ورزش

_______

_________

یکشنبه

زیست

زبان فارسی

زیست

_______

_________

دوشنبه

فیزیک

زیست

تاریخ

فیزیک

فیزیک

سه شنبه

زمین

زبان

ادبیات

قوامین

قوامین

چهارشنبه

شیمی

فیزیک

ریاضی

ریاضی

ریاضی

پنج شنبه

دینی

قرآن

آمار

_______

_______

 
 لیست برنامه هفتگی کلاس302 سالتحصیلی 96-95
 

ساعات درسی

ایام هفته

دو ساعت اول

7:45  الی 9:15

دو ساعت دوم

9:30 الی 10:55

دو ساعت سوم

11:15  الی 12:30

تک زنگ

13 الی 13:45

تک زنگ

13:45 ال 14:30

شنبه

ریاضی

زبان فارسی

قوامین

______

________

یکشنبه

عربی

زیست

ریاضی

______

______

دوشنبه

زیست

دینی

تاریخ

فیزیک

فیزیک

سه شنبه

ادبیات

عربی

زبان

ورزش

قرآن

چهارشنبه

زمین

زیست

فیزیک

شیمی

شیمی

پنج شنبه

فیزیک

آمار

شیمی

______

______

 
 
 لیست برنامه هفتگی کلاس303 سالتحصیلی 96-95
 

ساعات درسی

ایام هفته

دو ساعت اول

7:45  الی 9:15

دو ساعت دوم

9:30 الی 10:55

دو ساعت سوم

11:15  الی 12:30

تک زنگ

13 الی 13:45

تک زنگ

13:45 ال 14:30

شنبه

کامپیوتر

زبان فارسی

حسابان

______

________

یکشنبه

عربی

حسابان

کامپیوتر

______

______

دوشنبه

هندسه

دینی

فیزیک

تاریخ

تاریخ

سه شنبه

ادبیات

عربی

زبان

ورزش

قرآن

چهارشنبه

جبرواحتمال

هندسه

فیزیک

شیمی

شیمی

پنج شنبه

فیزیک

حسابان

شیمی

______

______

 

 لیست برنامه هفتگی کلاس401 سالتحصیلی 96-95

 

ساعات درسی

ایام هفته

دو ساعت اول

7:45  الی 9:15

دو ساعت دوم

9:30 الی 10:55

دو ساعت سوم

11:15  الی 12:30

تک زنگ

13 الی 13:45

تک زنگ

13:45 ال 14:30

شنبه

______

______

______

______

______

یکشنبه

______

______

______

______

______

دوشنبه

ریاضی

ریاضی

زیست

زمین

زمین

سه شنبه

ریاضی

زیست

زبان

______

______

چهارشنبه

زبان فارسی

زبان خارجه

شیمی

زیست

زیست

پنج شنبه

شیمی

فیزیک

فیزیک

معارف

معارف

 

 
 

 لیست برنامه هفتگی کلاس402 سالتحصیلی 96-95

 

ساعات درسی

ایام هفته

دو ساعت اول

7:45  الی 9:15

دو ساعت دوم

9:30 الی 10:55

دو ساعت سوم

11:15  الی 12:30

تک زنگ

13 الی 13:45

تک زنگ

13:45 ال 14:30

شنبه

______

______

______

______

______

یکشنبه

______

______

______

______

______

دوشنبه

ریاضی

فیزیک

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

سه شنبه

زیست

زبان فارسی

زیست

ریاضی

ریاضی

چهارشنبه

فیزیک

شیمی

زیست

زمین

زمین

پنج شنبه

ریاضی

شیمی

معارف

______

______

 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   

بازدید: 2929